/ CV

Berit Faber CV

 
Uddannelse

 

Certificeret Coach, januar 2006, v. Charlotte Bartholdy, Confex Coaching Academy.

Juridisk embedseksamen i 1985

Sideløbende med jurastudiet - Tværfaglige kurser på Københavns Universitet, filosofisk institut i videnskabsfilosofi og argumentationsteori 1982-1983.

Cand.mag.-studiet i dansk og engelsk 1975-1978.

Nysproglig student fra Øregård Gymnasium 1975.

 

Efteruddannelse

Dispuk: Uddannelsesforløb: Konsulentrollen i praksis, januar - dec. 2009.

Gennemført Danmarks Forvaltningshøjskoles lederforløb: Grundlæggende ledelse og personaleledelse.

Bestået DSIs (Dansk Sygehus Institut) kursus i Sundhedsøkonomi.

Danmarks Forvaltningshøjskoles kursus i lovteknik og budgetkursus.

Kursus i EU-ret.

Kurser i forhandlingsteknik og projektarbejde.

Djøfs kursus i menneskeret.

Djøfs tillidsmandskurser.

 

Beskæftigelse

 

2014 - PhD- Fellow at Copenhagen University, Dept, of Law, Center for Information and Innovation Law (CIIR)

 

2007 - 2013

Selvstændig konsulent og coach, Faber Advisors Aps

Mentor i Women on their Way’s mentorordning

Mentor i Kvinfo’s mentorordning

 

 

2002 - 2007

Sekretariatschef, Det Etiske Råd

Daglig ledelse af sekretariatet, som består af i alt 12 ansatte: 7 AC' ere og 2 HK-ansatte, samt 3 studentermedarbejdere.

Planlægning og koordinering af rådets møder (11 møder årligt).

Planlægning og koordinering af rådets udredende og rådgivende funktioner over for regering og Folketing.

Planlægning af debatskabende initiativer, som eksempler kan nævnes:

Det Etiske Råds debatdag 28. september 2006:”GMO planter – Nytte, Etik Tro”

Det Etiske Råds initiativ for unge i folkeskolens ældste klasser ”Etisk Forum for Unge”.

Under det danske EU-formandskab i december 2002: Udviklet rådets initiativ til EU-netværk for etikkomiteer (NEC) sammen med EU-kommissionens afdeling ”Science and Society”.

2003-2004: Udviklet ideer til Det Etiske Råds nye lovgrundlag og udvidelse af rådets arbejdsområder til at omfatte etiske spørgsmål inden for miljø-plante-fødevare- og GMO-området.

 

 

2001 - 2002

Chefkonsulent for Den Centrale Videnskabsetiske Komité og Udvalgene Vedr. Videnskabelig Uredelighed

Daglig ledelse af sekretariatet: 3 AC'ere og 1 HK-medarbejder.

Udarbejdelse af årsberetninger.

Forberedelse af det videnskabsetiske komitésystems kontrolordning med gennemførte forskningsprojekter. Forberedelse af samlet elektronisk indberetningssystem for det videnskabsetiske komitesystem.

 

2000

Selvstændig konsulentvirksomhed

Planlægning og afvikling af Lægeforeningens konsensuskonference om fremtiden for almen praksis – 30. oktober – 2. november 2000.

Konsulent for Københavns Universitets ledelsessekretariat – Udvalgsarbejde om netværk for universitetets forskellige fakulteter i forbindelse med bioteknologi.

Sammen med prof. dr. jur. Linda Nielsen, tidl. rektor for Københavns Universitet og tidl. formand for Det Etiske Råd, skrevet: ”Ethical principles in European regulation of biotechnology – possibilities and pitfalls” for Erhvervsministeriets BioTIK-sekretariat, juni 2002.

Udarbejdet materiale til Nordisk Råds Komité for Bioetiks booklet om lovgivning om bioteknologi i Norden: Legislation on biotechnology in the Nordic countries - an overview.

 

Specialkonsulent på Center for Bioetik og Risikovurdering, KVL (Landbohøjskolen)

Medredaktør af centerets nyhedsblad ”Genetik i Praksis”.

Koordinering af tværfaglig forskningsindsats – arrangement og afvikling af internationale konferencer og workshops (EUR-safe, Copenhagen august 2000).

 

1997 - 2000

Konstitueret sekretariatschef, Det Etiske Råd

 

1988-1997

Sundhedsministeriet

4. kontor: Nationale og internationale regler om lægemidler.

Deltaget i direktivforhandlinger i EU om humane og veterinære lægemidler.

1. kontor: Nationale og internationale regler om biomedicinsk etik, genteknologi, psykiatri.

Forberedelse af nye love om Videnskabsetisk Komitésystem og kunstig befrugtning.

 

1985-1988

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen

2. Kontor: Konkret sagsbehandling – benådninger, prøveløsladelser, udgangstilladelser.

4. Kontor: Generel sagsbehandling – udarbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer. Sekretær for Kriminalforsorgens udvalg vedr. de frie pensioner inden for Kriminalforsorgen.

 

 

Oplæg på konferencer, artikler og bidrag til antologier mv.

 

Det norske forskningsråd, oktober 2006-februar 2007: Evaluering af det norske forskningsetiske komitesystem, akademisk sekretær for den skandinaviske evalueringskomité.

 

CCELS, Cardiff University, juni 2004, bidrag til antologien: Ethics, Law and Society,

Volume I, eds. Jennifer Gunning and Søren Holm.

 

Medicon Valley, Bioteknologimesse København, oktober 2004.

 

Expert-workshop on brain-research for Ratenau Institute, Amsterdam marts 2004, samt bidrag til konferencerapport.

 

Bioteknologikongres ”Cordia”, Wien december 2003.

 

Artikel i ”Bioforum Europe, June 2003: Berit Andersen Faber and Linda Nielsen: Possibilities and Pitfalls. Ethical Principles in European Regulation of Biotechnology.

 

I forbindelse med Det Etiske Råds arbejde: Oplæg i Folketinget i forbindelse med Det Etiske Råds arrangement ”Folketingets Fremtidspanel” om anonymitet i forbindelse med donation af menneskelig æg og sæd, maj 2003.

 

 

I forbindelse med rapporten ”Ethical principles in European regulation of biotechnology...” for BioTIK-sekretariatet: Ekspert-workshop, København Oktober 2002: ”Integrating the Ethical, Social and Public dimension in the European Biotech Policies”, og konferencerapporten: ”Ten Suggestions regarding the Integration of the Ethical, Social and Public dimension in the European Biotech Policies”.

 

                                                              

Undervisning m.v.

 

Københavns Universitet, Jura

2000: Gæstelærer på kursusfag jura: "Bioetik og Ret".

1994-1995: Undervisningsassistent i fagene: ”Ret og Samfund” og ”Juridisk Kildesøgning”.

 

 

Danmarks Forvaltningshøjskole

Fra 1989: Kursusleder og underviser på Danmarks Forvaltningshøjskole, Center for Videreuddannelse: Udviklet kursusforløb og undervist i kurser i offentlig ret og i EU-ret.

 

Kursusmoduler i sagsbehandling, for akademiske og ikke-akademiske medarbejdere i den offentlige administration: Kurser i juridisk kildesøgning, kurser i lovgivningsprocessen i Danmark og EU.

 

Karnovs Lovsamling

Medforfatter til kommentarerne til: Loven om Det Videnskabsetiske Komitésystem med tilhørende bekendtgørelser mv.

 

Andre erfaringer

2007: Optaget i Kvinfo’s ekspertdatabase

2007-   : Medlem af Women on their Way (WOW) Ledelsesnetværksgruppe Exenet 4

2007-   : Medlem af Djøfs ledelsesnetværk

2006-   : Medlem af ICF (International Coach Federation)

2003- 2005: Forældrerepræsentant for 2y’s forældre, Holbergskolen, Emdrup.

1985- 2000: Kurser i østlig filosofi og psykologi.

1989- 1995: Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Tibetansk Kultur,Medlem af bestyrelsen i Sundhedsministeriets djøfklub, tillidsmand i Kriminalforsorgens djøfklub.

1985 og 1993: Rejser i Indien, Sikkim og Nepal.

 

Sprogkundskaber

Engelsk flydende i skrift og tale - har gennem internationalt arbejde et godt kendskab til fransk, tysk, svensk og norsk.

 

 

 

 

Faber Advisors Aps